Gốc > Mục:Văn bản chỉ đạo của các cấp >
title:Số: 2348 /SGDĐT- KHTC V/v các khoản thu, chi đầu năm học 2012-2013
date:26-09-2012
sender:Nguyễn Thưởng

UBND TỈNH QUẢNGNAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

       Số:  2348  /SGDĐT- KHTC

Quảng Nam, ngày  20  tháng 9  năm 2012

V/v các khoản  thu, chi đầu

năm học 2012-2013

 

 

 Kính gửi:

       - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

       - Hiệu trưởng các trường THPT, PT DTNT;

       - Giám đốc các trung tâm GDTX, GDTX-HN.

Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013, Công văn số 5584/BGDĐT-KHTC ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Công văn số 3206/UBND-VX ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện những nội dung như sau:

I. Về các khoản thu

1. Thu, chi học phí:

 - Mức thu, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục công lập được áp dụng theo Quyết số 3003/QĐ-UBND ngày 20/   9/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Việc thu, miễn, giảm học phí, sử dụng học phí và hỗ trợ chi phí học tập học được thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 1482/HDLN/TC-GD&ĐT-LĐTB&XH ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và Lao động TB&XH về thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục.

- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức học phí, nhưng phải thông báo công khai mức học phí cho từng năm học; đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên học phí được thu theo số tháng thực học.

- Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp tại Kho bạc nhà nước. Biên lai thu học phí được sử dụng theo quy định của Bộ Tài chính.

- Các cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; các đơn vị dùng 40% số học phí thu được để bổ sung cải cách tiền lương theo quy định.

- Các cơ sở giáo dục ngoài công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế....

2. Đối với những khoản thu khác:

- Bảo hiểm thân thể: Đây là những khoản thu tự nguyện; cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn loại hình bảo hiểm, vì vậy không được đưa khoản thu này là khoản thu bắt buộc trong nhà trường, không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu. Nhà trường tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức bảo hiểm triển khai thực hiện công tác bảo hiểm học sinh, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để đông đảo học sinh tự nguyện tham gia, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.

- Bảo hiểm y tế: học sinh là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12; các đơn vị phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt các quy định tại điều 3 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ.

- Quỹ Đoàn, Đội: Do các tổ chức Đoàn, Đội thu theo quy định.

- Đối với các khoản thu thỏa thuận để phục vụ cho bản thân học sinh như: tiền bán trú, tiền ăn trưa đối với lớp học 2 buổi/ngày, nhà trường tổ chức thu, nhưng phải thực hiện đầy đủ các điều kiện sau đây:

     + Dự toán chi tiết cho các khoản thu, chi.

     + Công khai với cha mẹ học sinh để thống nhất mục đích thu, chi.

     + Chỉ thu khi người nộp tự nguyện.

      + Sau khi thực hiện, phải được quyết toán đảm bảo dân chủ và công khai  theo quy định.

3. Về  trang phục cho học sinh, bảng tên, phù hiệu, hồ sơ học sinh của nhà trường theo các quy định: các cơ sở giáo dục thông báo cụ thể và công khai về mẫu, yêu cầu.... để cha mẹ học sinh tự mua sắm, hoặc có thể thỏa thuận với cha mẹ học sinh về các phương thức khác, nhưng đáp ứng được yêu cầu phục vụ tốt hoạt động giáo dục.

4. Về dạy thêm, học thêm: Thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm.

5. Đối với những khoản đóng góp của cha mẹ học sinh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Đây là những khoản thu tự nguyện, không bắt buộc, do cha mẹ học sinh đóng góp nhằm phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, động viên, giáo dục học sinh. Kế hoạch thu, quản lý và sử dụng theo đúng  quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tất cả các khoản thu phải thông báo công khai, bằng văn bản, tới từng cha mẹ học sinh (nêu rõ những khoản thu theo quy định, thoả thuận, tự nguyện)

Việc tổ chức thu các khoản nêu trên cần được Ban đại diện cha mẹ học sinh chia ra nhiều đợt để phù hợp với thu nhập của đại đa số gia đình hiện nay; đồng thời, thực hiện việc miễn, giảm theo đúng quy định hiện hành.

II. Về tài trợ và các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo:

- Các cơ sở giáo dục khi tiếp nhận tài trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Đối với các khoản đóng góp tự nguyện: Thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 6890/BGD ĐT-KHTC ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục và đào tạo.

III. Về quản lý, sử dụng và công khai tài chính

- Công tác thu: Biên lai thu theo quy định của Bộ Tài chính.

- Hồ sơ, sổ sách kế toán và quyết toán được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về việc thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu nêu trên, tránh tình trạng lạm thu; riêng các khoản thu do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Việc thu, chi và quyết toán đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích, công khai, dân chủ, minh bạch.

- Về công khai tài chính: Thực hiện như quy định tại điểm a,c,d,đ của khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và quản lý việc tổ chức, thực hiện đối với cơ sở trực thuộc.

Các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm báo cáo các khoản thu trong năm học, các khoản tài trợ của đơn vị cho Sở GD&ĐT. Báo cáo gửi về Sở (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/10/2012.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các phòng Sở;

- Lưu: VT, VP, KHTC.

    Minh (80 bản)

(D:\huong_dan_thu_chi_daunam2012.doc)

                GIÁM ĐỐC

                 

                     (Đã ký)

                   

          Nguyễn Tấn Thắng